آس ۲۲ دی

خامس پيشنهاد باشگاه چينی هبی را رد كرد

تيم پلگرينی پيشنهاد دستمزد ساليانه ۳۰ ميليون يورو به خامس و ۱۰۰ ميليون يورو به رئال برای اين انتقال داده بود