آس۲۱ دی

چاپ

بهــتــــــرين

سال ۲۰۱۶ بهترين سال دوران فوتباليم بود

شايعات زيادی راجع به من ميسازن اما من همه ی آنها رو نا اميد می كنم