تمرينات امروز رئال مادرید

چاپ

تمرينات امروز

اودگارد با تيم تمرين كرد

راموس تنها تمرين كرد

په په، بيل، كواچيچ و واسكز ادامه ريكاوری

آخرين تمرين پيش از بازی رفت با سويا