تمرین امروز رئال مادرید + عکس

چاپ

آخرین جلسه تمرينى پيش از تقابل با سويا

خامس و ايسكو غايب

بيل و په په ريكاورى

كواچیچ نيز در بخشى از تمرينات گروهى شركت كرد و بعد از آن به تمرينات انفرادى پرداخت