مارکا ۱۵ دی

چاپ

تكرار مجدد فينال سوپر كاپ اروپاي نروژ ، اما اين بار با مادريد پر از مصدوم

موراتا و حاجی فيكس

فضا دادن به ايسكو در ميانه ميدان