مارکا ۲۲ دی

چاپ

كوپا:
من چسبيده به كريستیانو و دی استفانو هستم،عاشق زيدانم،مادريد اوتلاش میكند مثل زمان ما حكم فرما شود

كارواخال تمديد قرارداد بعدی،قرارداد او ۲۰۲۰ به پايان خواهد رسید